Organa szkoły i ich kompetencje


§3. 1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna
c) samorząd uczniowski
d) rada rodziców.

2. Dyrektor szkoły:
1) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi- zycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
5) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowie - dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
4) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania do-tyczące kształcenia, wychowania i profilaktyki.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu Statutu szkoły, bądź projektu jego zmian oraz jego zatwier - dzanie po zapoznaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski,
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych i egzaminy poprawkowe,
5) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
2) wnioski dyrektora szkoły w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela wynikają - cych z realizacji statutowych zadań szkoły,
3) plan finansowy szkoły,
4) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kie - rowniczych w szkole,
6) wnioski o zezwolenia na indywidualny tok nauki,
7) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I –III

7. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

8. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas: samorządy klasowe,
2) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego.

9. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
1) przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkol - nego i sposobem ich wykonania,
3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
4) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły,
5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.

10. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i radzie rodziców oraz dy¬rektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szcze¬gólności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych propor- cji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozryw- kowej zgodnie z własnymi potrzebami.

11. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

12. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

13. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samo¬rządu uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

14. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły i podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym za¬kresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem szkoły i społecznością lokalną,
3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie,
b) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych,
c) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce lub trudności szkolnych,
d) znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
e) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
g) wyrażania opinii na temat organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowa- dzonych do szkolnego planu nauczania.

15. Szczegółowe prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) określa regulamin rady rodziców.

16. Organa szkoły współdziałają ze sobą przy podejmowaniu decyzji dotyczących działal¬ności szkoły poprzez:
1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

17. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego na¬uczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

18. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowni¬czej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

19. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w ciągu 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do roz¬strzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

20. Rada Rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i do¬konanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.


Powrót